Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Webshop Leverings - en betalingsvoorwaarden:

Hierbij een weergave van de algemene leveringsvoorwaarden & betalingsvoorwaarden van:

Witbaard Feestartikelen BV

 

Ferdinand Bolstraat 22

1072 LJ Amsterdam

 

Stationsstraat 26

1211 EN Hilversum

Algemeen

Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de goederen en diensten van deze webshop anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Vooruitbetaling

Witbaard Feestartikelen BV is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetalingen van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs.

Recht van terughouding

Witbaard Feestartikelen BV is bevoegd toe toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt Witbaard Feestartikelen BV toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de consument hem geen opdracht heeft verstrekt.

Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Witbaard Feestartikelen BV niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door de ondernemer gemaakt kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de consument zijn gekomen.

Ontbinding: Iedere tekortkoming van Witbaard Feestartikelen BV in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Afhaaltijd

De afhaaltermijn geldt als vaste termijn. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, heeft Witbaard Feestartikelen BV het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren.

Betaling

Het aan Witbaard Feestartikelen BV verschuldigde bedrag dient voor het afhalen van de bestelling te worden voldaan. Betaling in de webshop vindt plaats via diverse online betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden. Voor de consument zitten hier geen extra kosten aanverbonden.

Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden om de kosten te betalen die Witbaard Feestartikelen BV in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

Garantie en keuring

Witbaard Feestartikelen BV garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Witbaard Feestartikelen BV garandeert tevens dat alle geleverde goederen zijn geclassificeerd en goedgekeurd door TNO. Witbaard Feestartikelen BV garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.

Gebreken - klachten

De consument is gehouden met bekwame spoed na levering te onderzoeken of Witbaard Feestartikelen BV de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Witbaard Feestartikelen BV er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de consument in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving, bedoeld als hierboven, tijdig te doen. De prestatie van Witbaard Feestartikelen BV geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de consument het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het hierboven bepaalde in acht heeft genomen. Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Witbaard Feestartikelen BV worden geretourneerd.

Aansprakelijkheid

Een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven is niet toegestaan. Witbaard Feestartikelen BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Witbaard Feestartikelen BV verwijst u hierbij naar de pictogrammen voor het veilig afsteken zoals op deze site zijn weergegeven. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, - niet uitsluitend - verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken. Tevens is Witbaard Feestartikelen BV niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Witbaard Feestartikelen BV is voorts niet aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de consument. Indien Witbaard Feestartikelen BV terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de consument c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld zal de consument Witbaard Feestartikelen BV terzake volledig vrijwaren en Witbaard Feestartikelen BV alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen. De aansprakelijkheid van Witbaard Feestartikelen BV uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van drie maal het orderbedrag en mits deze aansprakelijkheid door de verzekering van Witbaard Feestartikelen BV wordt gedekt.

Toepasselijk recht bij geschillen

Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Witbaard Feestartikelen BV worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

Partiële nietigheid: Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen

Diversen

  •  Gratis vuurwerk (aanbieding) wordt door Witbaard Feestartikelen BV zelf bepaald en geldt alleen gedurende de voorverkoop.
  •  Wij hebben voldoende voorraad, maar mocht er toch een door u besteld artikel zijn uitverkocht, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel.
  •  Artikel- en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
  •  De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.
  •  Bij verkoop van consumentenvuurwerk gelden de volgende minimum leeftijden:
  1. Categorie 1: 12 jaar
  2. Categorie 2: 16 jaar
  3. Categorie 3: 18 jaar

Als er geen categorie vermeld staat op het vuurwerk dan is de op de verpakking vermeldde leeftijd bindend, maar minstens 16 jaar.

 

Wijziging van de voorwaarden

Witbaard Feestartikelen BV is bevoegd wijzigingen in deze overeenkomst aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. Witbaard Feestartikelen BV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Reviews

Wij stellen het zeer op prijs als u uw ervaringen deelt met andere klanten zodat deze een nog beter beeld krijgen van onze diensten en producten. Reviews die u achterlaat op websites van externe reviewpartijen zoals Trustpilot worden aan ons teruggekoppeld. Met uw feedback kunnen we onze webshop optimaliseren en zorgen dat u en al onze klanten net zo tevreden zijn en blijven. De reviewpartijen beschikken over gegevens zoals naam, e-mailadres en productinformatie.

Aflevering:

De gekochte en betaalde goederen kunnen worden afgehaald bij Witbaard Feestartikelen BV in Amsterdam of Hilversum gedurende de 3 officiële verkoopdagen. Per persoon van de juiste minimale leeftijd mag er maximaal 25 kg aan vuurwerk worden afgehaald.